Sürdürülebilirlik Politikası

NETPAK, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için her faaliyetinde sürdürülebilirliği ilke edinmiştir. Dünya’nın birçok bölgesine hijyen ve kozmetik ürün sağlayan firmamız, iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik yönetimine sahiptir. Geleceğin bugünden inşa edildiğinin bilincinde olarak “GELECEK BUGÜNDE” prensibini benimsemiş olan firmamız;

 • Çevresel, sosyal ve ekonomik riskleri değerlendirmeyi, bu riskleri analiz ederek olumsuz etkilerini olabildiğince ortadan kaldırmayı,
 • Etik, adil, şeffaf ve yasalara uygun iş yapış şekliyle, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek yönetim sistemlerini oluşturmayı, uygulamayı ve sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına azami oranda destek sağlamayı hedeflemektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız;

Çevresel boyutta,

 • Ürünlerin, tasarım aşamasından itibaren mümkün olduğunca geri kazanılabilir malzemelerden oluşturulması,
 • Ekolojik dengenin korunması amacıyla başta enerji ve su olmak üzere tüm kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacak sistem ve yöntemlerin tercih edilmesi,
 • İş geliştirme kapsamındaki faaliyetlerin, çevre dostu malzeme ve süreçleri önceleyerek yürütülmesi,
 • İsrafları yok ederek minimum oranda atık üretilmesi, üretilen atıkların ise geri dönüşüm sürecine dahil edilerek üretime kazandırılması,
 • Bünyede geri kazanılamayan her türlü atığın ise uygun şekilde bertaraf ettirilmesi,


Sosyal boyutta,

 • Öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza insana yakışan, adil, huzurlu bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunulması,
 • Çalışanlarımızın aktif katılıma özendirilerek mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve açık iletişim ortamı sağlanması,
 • Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarının geliştirilmesi,
 • Her türlü faaliyetin ve ilişkinin etik değerler çerçevesinde yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza hedefiyle çalışılması,
 • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özelliklerden bağımsız olarak herkese, eşit imkânlar sağlanması,
 • Bünyemizde asla çocuk işçi çalıştırılmaması,
 • Amacı ne olursa olsun her türlü rüşvet, yolsuzluk ve etik dışı yönelimlerin karşısında durulması,


Ekonomik boyutta,

 • Tüm faaliyetlerimizi kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesi,
 • Sürdürülebilirlik ve yalın üretim prensiplerinin benimsenerek, şirketin verimliliğine ve kârlılığına katkı sağlanması,
 • Tedarikçilerin sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik konusuna duyarlı tedarikçilerle çalışılması,
 • Tüm risklerin etkin bir biçimde yönetilerek, tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesi,
 • Üretim faaliyetlerinin, finansal hedefleri de destekleyecek çerçevede insana ve çevreye karşı sorumlu bir yaklaşımla yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliğin sağlanması,
 • Kişisel verilerin ve müşteri gizliliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması prensiplerini kapsamaktadır.


…GELECEK BUGÜNDE…